søndag 18. september 2011

BYGG LEDELSE I EELCNMS har i mange år støttet prosjekter og prosesser med det mål å styrke lederskapet hos våre samarbeidspartnere i sør. Slik har det også vært i Kamerun. De siste års spenninger og konflikter i den Evangeliske Lutherske Kirken i Kamerun (EELC) viser med all tydelighet at dette arbeidet fremdeles er viktig. De fleste rapporter og uttalelser omkring de siste års konflikter i kirken har alle pekt på lederskap som en av hovedårsakene til at misnøye, spenninger, uenigheter og konflikter har fått grobunn og utviklet seg så mye som det har gjort i kirken vår.

Et sterkt og sundt lederskap er ikke bare viktig for å løse, forhindre eller forebygge konflikter i kirken, men et godt lederskap utgjør en av grunnpilarene i det solide fundamentet kirken trenger for å bære den veksten som har skjedd og fremdeles skjer i EELC. Denne kirkeveksten er et resultat av den evangeliserende aktiviteten i kirken og kirkens institusjoner som til daglig skjer i ord og handling. Og det flotte er jo at når vi snakker om vekst i denne sammenhengen er det ikke bare en organisatorisk vekst, men vekst i kirken betyr jo rett og slett at fler og fler tror på Jesus som sin frelser. Halleluja.

Så tilbake til lederskap. Et av de viktigste verktøyene i NMS sitt bidrag til dette arbeidet i Kamerun er prosjektet som til daglig kalles kapasitetsbygging for ledere i EELC. Mer om dette prosjektet kan dere lese her. For et par uker siden arrangerte dette prosjektet et seminar om lederutdanning i EELC. Bakgrunnen er at flere institusjoner og flere prosjekter i kirken jobber med lederutdanning og lederutvikling. NMS er med og bidrar til flere av disse prosjektene. For å sikre at alle jobber i samme retning og mot et felles mål ønsket ledelsen i kirken med nasjonal biskop Tomas Nyiwe i spissen å samle de som arbeider med lederutvikling i EELC.

Kapasitetsbyggingsprosjektet kunne her stille med sin fagkompetanse og sin erfaring fra grasrota etter flere års jobbing ute i regionene. Det teologiske instituttet i Meiganga har lenge hatt kurs i administrasjon for sine studenter, et kurs som de siste årene er forsøkt utvidet med flere ledelsesfag. Assisterende nasjonal biskop, nyvalgt generalsekretær for EELC og en av region biskopene hadde nettopp gjennomført en måneds ledelseskurs i Yaoundé arrangert av en felles protestantisk organisasjon i Kamerun; De møtte derfor med ferske inntrykk og med gode erfaringer derfra.

På seminaret drøftet vi en del hva kirkens behov er og hvordan dette behovet kan dekkes på en best mulig måte. Erfaringer fra det som allerede er og blir gjort i de forskjellige prosjektene ble løftet fram i tillegg de ferske erfaringene fra ledelseskurset i Yaoundé. Det var enighet om at det teologiske instituttet fortsatt vil være en viktig aktør fordi nesten alle prestene i EELC blir utdannet her. Det ble derfor utarbeidet en fagplan for et ledelseskurs som alle på presteutdanningen må gjennomføre. Denne kursplanen kan også danne grunnlag for et etterutdanningskurs for prester og andre ansatte i kirken og kirka sine institusjoner.

Jeg er overbevist om det er viktig for EELC at vi er med på å sette fokus på ledelse og lederutdanning i kirken. I det lange løp vil det føre til ledere som gjennom en god personalbehandling har bedre forutsetninger til å få til en bedre samhandling i organisasjonen med større åpenhet og en ærligere kommunikasjon. Så får vi også håpe at økt fokus på god ledelse i EELC også på kort sikt kan før med seg noe godt som kan virke i positiv retning på den pågående konflikten i kirken.


Støtt prosjektet ”Bygg lederskap Kamerun” ved å klikke på denne linken.Ingen kommentarer: